این روزها بیش از همیشه

دلم تنگ توست

حس لحظه های سرآمدن انتظار

بلاتکلیفی

و این که چه مقدر شده

 

ـــــــــــــــــــــــــ

مشتاق دیدار  ...

  
    پيام شما